Regulamin

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SIELANKOWO


ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

§ 1

 

1. Przedszkole „Sielankowo” zwane dalej „przedszkolem” jest przedszkolem niepublicznym.

2. Przedszkole prowadzi działalność pod niżej wymienionymi adresami:

95-071 Rąbień, ul. Pańska 15

95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Piaskowa 56/58

3. Organem prowadzącym przedszkole jest

 

ZASTOSOWANIA IT

Krzysztof Nowak

91-850 Łódź ul. Marysińska 88A m. 103

REGON: 471422153  NIP: 726-168-92-11

 

którego pełnomocnikiem jest  Małgorzata Jasińska – Nowak

 

& 2

1. Przedszkole używa pieczęci o treści:

 

Sielankowo

Przedszkole Niepubliczne

95-071 Rąbień, ul. Pańska 15

95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Piaskowa 56/58 

kom. 664953466, tel. 42 2996299

REGON: 101478255   NIP: 726-168-92-11

 

&3

 

1. Przedszkole działa na podstawie:

 -  Ustawy o systemie oświaty

- Rozporządzeń wykonawczych do ustawy o systemie oświaty, dotyczących placówek niepublicznych,

 - Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeksu pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz. 942 z późniejszymi zmianami),

 - niniejszego statutu.

2. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Łódzki Kurator Oświaty

3. Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny (który jest dookreślony w procedurze nadzoru pedagogicznego w Przedszkolu Niepublicznym Sielankowo w Rąbieniu)

 

ROZDZIAŁ II Cele i zadania przedszkola

 

§ 4

1. Przedszkole realizuje cele i zadania, które wynikają z ustawy o systemie oświaty oraz z aktów wykonawczych do ustawy, w tym szczególnie z podstawy programowej wychowania przedszkolnego poprzez:

a) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,

b) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach,

c) budowanie systemu wartości tak, by rozwijały umiejętność definiowania co jest dobre, a co złe,

d) rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne dla poprawnych relacji z dziećmi i dorosłymi,

e) stwarzanie warunków odpowiednich do wspólnej i zgodnej zabawy i  nauki dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,

f) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, oraz zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,

h) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym, oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich spostrzeżeń w sposób zrozumiały dla innych,

i) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wyrażanie się – poprzez ekspresję twórczą - muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,

j) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do wspólnoty narodowej, grupy rówieśniczej, rodziny itp.) oraz postawy patriotycznej,

k)zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich samodzielności, aktywności i ciekawości, a także kształtowanie tych umiejętności, które są szczególnie ważne w edukacji szkolnej.

 

2. W przedszkolu są prowadzone i dokumentowane obserwacje pedagogiczna w celu poznania, przebiegu możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci,

3. Przedszkole współdziała z rodzicami/prawnymi opiekunami. Pełni wobec nich funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze, szczególnie zaś:

a) informuje na bieżąco rodziców i opiekunów prawnych o postępach dziecka, jego zachowaniu i rozwoju,

b) pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej w przypadku pojawiających się trudności,

4. Przedszkole wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

5. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej:

a) organizuje bezpłatną naukę religii dla dzieci, których rodzice wyrażą taką wolę,

b) tworzy warunki do nauki języków obcych.

6. Przedszkole współpracuje ze specjalistami zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc.

 

§ 5

 

1. Zadaniem przedszkola jest realizacja zadań w ramach obszarów działalności edukacyjnej przedszkola takich jak:

a) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne zabawa i współdziałanie,

b) kształtowanie czynności samoobsługowych oraz nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku,

c) wspomaganie u dzieci rozwoju mowy,

d) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych tak, by stosowały je w poznawaniu i rozumieniu siebie oraz swojego otoczenia,

e) kształtowanie sprawności fizycznej dzieci i wychowanie zdrowotne,

f) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,

g) wychowanie przez sztukę – obycie z teatrem, dziecko widzem i aktorem; rozwijanie wrażliwości muzycznej - muzyka i śpiew, pląsy i taniec; kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez różne formy plastyczne,

h) budzenie zainteresowań technicznych, wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne,

i) pomaganie dzieciom zrozumienia istoty zjawisk atmosferycznych i sposobów unikania zagrożeń,

j) kształcenie poszanowania zwierząt, roślin i środowiska naturalnego,

k) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci, oraz edukacja matematyczna,

l) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania,

m) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

 

§ 6

 

1. Placówka zaspokajając potrzeby dziecka kieruje się w szczególności:

1) dobrem dziecka,

2) potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych,

3) koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez umożliwienie kształcenia, rozwój zainteresowań i indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych.

 

ROZDZIAŁ III

 

Organy przedszkola

 

§ 7

1. Organami przedszkola są:

 1) Dyrektor przedszkola,

 3) Dyrektor do spraw administracyjnych

 2) Rada Pedagogiczna,

 

§ 8

 

1. Do kompetencji dyrektora przedszkola należy:

1) kierowanie bieżącą działalnością opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną przedszkola,

2) reprezentowanie przedszkola na zewnątrz,

3) opracowanie oraz dokonywanie zmian w statucie przedszkola,

4) zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu,

5) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do zatrudnionych nauczycieli w zakresie:

a) organizowania procesu edukacyjnego,

b) planowania i dokumentowania pracy edukacyjnej i zajęć dodatkowych,

c) prowadzenie obserwacji pedagogicznej i diagnozy przedszkolnej,

d) wyboru programu wychowania przedszkolnego,

6) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy,

7) kierowanie, jako przewodniczący pracami Rady Pedagogicznej,

8) współpraca dyrektorem do spraw administracyjnych, z rodzicami/prawnymi opiekunami oraz instytucjami i placówkami oświatowymi, kulturalnymi i edukacyjnymi a także instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę przedszkola,

9) prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji przedszkola,

10) prowadzenie naboru, przyjmowanie oraz skreślanie dziecka z listy uczęszczających do przedszkola zgodnie z ustalonymi w statucie zasadami,

11) informowanie dyrektora szkoły rejonowej zarówno o spełniani jak i o niespełnieniu przez dziecko zapisane do placówki obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego,

2.Do kompetencji Dyrektora do spraw administracyjnych należy:

1) decydowanie o zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, ustalanie dla nich zakresów ich obowiązków służbowych oraz przyznawanie pracownikom nagród i kar porządkowych,

2) dysponowanie i zarządzanie finansami i majątkiem przedszkola,

3)współpraca dyrektorem przedszkola, z rodzicami/prawnymi opiekunami oraz instytucjami i placówkami oświatowymi, kulturalnymi i edukacyjnymi a także instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę przedszkola, 

4) ustalanie składników i wysokości opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu oraz za uczestnictwo dzieci w zajęciach dodatkowych i innych formach proponowanych przez placówkę w ramach dodatkowej oferty opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej i rekreacyjnej przedszkola,

 

 

 

 

 

 

5) podejmowanie decyzji o utworzeniu bądź likwidacji oddziału przedszkolnego,

6) kierowanie i zarządzanie przedszkolem oraz podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nieprzekazanych pracownikom przedszkola,

7) ustalenie zakresu obowiązków osoby, która reprezentuje placówkę i dyrektora w przypadku jego nieobecności,

8) delegowanie uprawnień w przypadku nieobecności dyrektora przedszkola.

 

§ 9

 

1. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

1) planowanie i organizowanie pracy opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczej, oraz współdziałania w jej realizacji,

2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, o ile nie powodują one skutków finansowych,

3) wydawanie opinii na prośbę dyrektora przedszkola,

4) wnioskowanie do dyrektora o dokonanie zmian w niniejszym statucie.

2. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do zachowania tajemnicy we wszystkich sprawach, które mogłyby naruszyć dobro osobiste dziecka, jego rodziców, nauczycieli i innych pracowników przedszkola oraz dbałości o wysoką jakość pracy i dobre imię placówki.

 

§ 10

 

1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą wzajemnie wymieniając informacje. Mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych w statucie przedszkola.

 

 

ROZDZIAŁ IV Organizacja przedszkola

 

§ 11

 

1. Przedszkole jest placówką wielooddziałową posiadającą dwie lokalizacje (&1 pkt 2).

2. Liczba oddziałów uzależniona jest od zapotrzebowania środowiska oraz możliwości bazowych.

3. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola są grupy przedszkolne złożone z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku.

4. Możliwa jest organizacja innych grup dziecięcych, dobranych według zainteresowań dzieci lub potrzeb ich rodziców, korzystających z dodatkowej oferty opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej lub rekreacyjnej placówki.

5. Dopuszczalne jest tworzenie innego składu grup przedszkolnych w przypadku dużej absencji dzieci w okresie wakacyjnym, a także w przypadku dużej absencji dzieci lub nauczyciela spowodowanej chorobą czy innymi przypadkami losowymi.

 

§ 12

 

1. Rok szkolny w przedszkolu rozpoczyna się 1 września a kończy 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego.

2. Przedszkole jest czynne 12 miesięcy w roku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz w dniach wyszczególnionych w umowie zawieranej z Rodzicami.

3. W przypadku dni o przewidywanej niskiej frekwencji (dni między świętami, tzw. długie weekendy), na tablicy informacyjnej wywieszana jest lista, gdzie wpisują się osoby chętne do przyprowadzania dzieci. Przedszkole jest otwierane w przypadku gdy zadeklaruje się co najmniej pięć osób.

 

§ 13

 

1. Czas trwania wszystkich zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi, jest dostosowany do możliwości rozwojowych wychowanków.

 

§ 14

 

1. Praca opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawcza w oddziałach przedszkolnych prowadzona jest przede wszystkim w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz program rozwoju placówki, a także dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego.

2. Realizacja założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się:

a) nie krócej niż 5 godzin dziennie,

b) od poniedziałku do piątku,

c) w godzinach od 7.00 do 17.30 ,

d) przez 12 miesięcy w roku.

 

 

 

 

§ 15

 

1. Placówka zapewnia dzieciom zapisanym do oddziałów przedszkolnych możliwość uczestnictwa w zajęciach dodatkowych, w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu.

2. Ofertę zajęć dodatkowych, czas ich trwania oraz tygodniowy plan zajęć ustala i przedstawia do wiadomości rodziców dyrektor przedszkola.

3. Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych w ramach opłaty stałej.

4. Przedszkole zapewnia dzieciom – codzienny kontakt z językiem angielskim.

5. W przedszkolu, na wniosek rodziców (grupa minimum 10 osób) organizuje się bezpłatną naukę religii.

6. Nieuczestniczenie w zajęciach religii nie może być powodem jakiejkolwiek dyskryminacji.

7. Dzieci, które nie uczestniczą w zajęciach religii pozostają pod opieką nauczyciela prowadzącego grupę.

8. Placówka może rozszerzyć ofertę zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych,  usług opiekuńczych i wychowawczych w zależności od potrzeb środowiska i możliwości organizacyjnych i bazowych placówki.

9. Przedszkole może współpracować z innymi placówkami kulturalno-oświatowymi, by wzbogacić gamę form edukacyjno-kulturalnych.

10. Dodatkowa oferta opiekuńcza, edukacyjna, wychowawcza i rekreacyjna przedszkola skierowana jest do dzieci zarówno zapisanych do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny, jak również spoza placówki oraz do ich rodziców.

11. Realizacja dodatkowej oferty opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej dla dzieci i ich rodziców może być organizowane w czasie pracy przedszkola a także w dni wolne od pracy, według zapotrzebowania środowiska lokalnego i możliwości organizacyjnych przedszkola.

 

§ 16

 

1. Przedszkole współpracuje z innymi instytucjami oświatowymi, takimi jak: przedszkola, szkoły podstawowe, uczelnie wyższe, ośrodki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, dając możliwość wymiany doświadczeń zawodowych oraz tworząc bazę ćwiczeniową dla studentów kierunków pedagogicznych oraz uwzględniając wolontariat jako formę praktyk pedagogicznych.

2. Przedszkole może współpracować z innymi instytucjami lokalnymi w celu organizowania działań mających na celu integrację społeczności lokalnej i promocję placówki.

 

§ 17

 

1. Wszystkie dzieci zapisane do oddziałów przedszkolnych mogą korzystać z trzech posiłków dziennie:

1) śniadania,

2) obiadu,

3) podwieczorku.

 

 

 

 

 

§ 18

 

1. Codzienną organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia, ustalony przez dyrektora przedszkola, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia, nauczyciel któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem zaleceń zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz potrzeb i zainteresowań dzieci.

3. W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci, nauczyciele przestrzegają obowiązujących w podstawie programowej wychowania przedszkolnego proporcji zagospodarowania czasu dzieci w rozliczeniu tygodniowym.

 

§ 19

 

1. Do realizacji celów statutowych przedszkola placówka posiada:

• sale do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, z kącikiem jadalnym,

• toalety dla dzieci i dorosłych,

• szatnię dla dzieci,

• rozdzielnię posiłków, kuchnię,

• pomieszczenia administracyjne,

• pomieszczenia socjalne,

• ogród i plac zabaw wyposażony w sprzęt rekreacyjny i sportowy.

 

ROZDZIAŁ V

 

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

 

§ 20

 

1. Dyrektor do spraw administracyjnych zatrudnia w przedszkolu nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, których liczba dostosowana jest do ilości dzieci objętych opieką.

2. Pracownicy pedagogiczni, administracji i obsługi zatrudniani są na podstawie umowy o pracę, w oparciu o przepisy prawa pracy lub inną umowę cywilno-prawną.

 

 

§ 21

 

1. Dyrektor przedszkola powierza pracę w oddziale przedszkolnym przynajmniej jednemu nauczycielowi.

2. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku nauczyciela jest posiadanie udokumentowanych kwalifikacji pedagogicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Nauczyciel jest zobowiązany:

 1) znać podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych szczególnie w zakresie klasy I szkoły podstawowej i na jej podstawie, jak również w oparciu o diagnozę i wybrane programy wychowania przedszkolnego planować i prowadzić pracę opiekuńczą i wychowawczo-dydaktyczną,

2) znać aktualny statut przedszkola,

3) prowadzić i dokumentować obserwację pedagogiczną swoich wychowanków, zgodnie z obowiązującymi w placówce zasadami,

4) systematycznie i rzetelnie informować rodziców w czasie zaplanowanych konsultacji jak również podczas codziennych spotkań, o podejmowanych zadaniach kształcących i wychowawczych, rozwoju dziecka oraz stanie gotowości do podjęcia nauki szkolnej,

5) współpracować z rodzicami/prawnymi opiekunami w realizacji ich praw i obowiązków określonych w niniejszym statucie,

6) systematycznie doskonalić swój warsztat pracy i podnosić jakość świadczonej pracy poprzez stosowanie współczesnych, skutecznych i atrakcyjnych dla dzieci form i metod pracy,

7) dbać o życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci przez cały czas pobytu dziecka w przedszkolu, uświadamiając im potrzebę dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych,

8) wykonywać rzetelnie wszystkie zadania zawarte w szczegółowym zakresie obowiązków, określonym przez dyrektora przedszkola, oraz inne zadania jeżeli zostały one zlecone przez dyrektora i są związane z prawidłową organizacją pracy przedszkola.

 

4. Nauczyciel ma prawo do:

1) udziału w formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez przedszkole,

2) realizacji ścieżki awansu zawodowego,

3) korzystania z literatury, pomocy dydaktycznych dostępnych w placówce,

4)korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych poradni i instytucji,

5) wyboru programów wychowania przedszkolnego lub tworzenia i realizacji własnych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oświatowego,

6) oceny pracy pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 22
 

1. Podstawowymi obowiązkami pracowników administracji i obsługi są:

1) dbałość o sprawne działanie placówki jako instytucji publicznej, utrzymanie czystości i ładu w budynku i otoczeniu przedszkola,

2) dbanie o dobre samopoczucie, zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich wychowanków przedszkola,

3) współpraca z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci,

4) rzetelne wykonywanie wszystkich zadań zawartych w szczegółowym zakresie obowiązków określonym przez dyrektora przedszkola, oraz innych zadań jeżeli zostały one zlecone przez dyrektora i są związane z prawidłową organizacją pracy przedszkola,

5) znajomość aktualnego statutu przedszkola.

2. Pracownicy obsługi i administracji mają prawo do:

1) udziału w kierowanych do nich szkoleniach organizowanych na terenie przedszkola,

2) korzystania ze sprzętu i urządzeń wspomagających ich pracę, a także środków ochrony osobistej i odzieży roboczej,

3) proponowania dyrektorowi zmian, które będą miały na celu usprawnianie ich pracy i podnoszenie jakości pracy placówki.

§ 23

 

1. Pracownicy przedszkola nie stosują wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich poza nagłymi przypadkami ratującymi życie dziecka, wynikającymi z konieczności udzielenia dziecku pierwszej pomocy.

 

ROZDZIAŁ VI

 

Rodzice / prawni opiekunowie i wychowankowie przedszkola

 

§ 24

1. Rodzice/prawni opiekunowie i nauczyciele współdziałają ze sobą w celu skutecznego oddziaływania edukacyjnego i wychowawczego na dziecko.

2. Formy współdziałania przedszkola z rodzicami/opiekunami prawnymi, to:

1) zebrania ogólne i grupowe,

2) kontakty indywidualne z nauczycielami i dyrektorem,

3) zajęcia otwarte,

4) spotkania ze specjalistami, np. psychologiem, pedagogiem, lekarzem itp.

5) imprezy i uroczystości przedszkolne połączone z prezentacją umiejętności artystycznych dzieci,

6) warsztaty dla rodziców,

7) pisemne informacje o rozwoju dziecka w formie listów, opinii i informacji na obowiązujących drukach zgodnych z wzorem MEN,

8) gazetki informacyjne dla rodziców,

9) spotkania integracyjne, festyny,

10) inne formy stosowane pedagogice.

3. Rodzice / prawni opiekunowie mają prawo do:

1) uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci,

2) wychowywania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji społecznej czy materialnej,

3) znajomości założeń i zadań kształcących i wychowawczych wynikających z realizacji programu wychowania przedszkolnego w danym oddziale,

4) uzyskiwania od nauczyciela rzetelnej informacji na temat rozwoju swojego dziecka, postępów edukacyjnych, wychowawczych oraz prezentowanych postaw społecznych,

5) wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola,

6) wyrażania opinii na temat programów realizowanych przez przedszkole oraz realizacji nowych rozwiązań pedagogicznych w pracy z dziećmi,

7) uzyskiwania od nauczycieli porad i wskazówek odnośnie przyczyn trudności wychowawczych i sposobów udzielania dziecku wsparcia,

8) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnej z ich potrzebami w miarę możliwości przedszkola,

9) wzbogacania ceremoniału i zwyczajów przedszkola, w oparciu o tradycje środowiska i regionu,

10) zgłaszania dyrektorowi własnych propozycji zajęć dodatkowych oraz dodatkowej oferty opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej przedszkola,

11) ubezpieczenia swoich dzieci, za pośrednictwem przedszkola, od następstw nieszczęśliwych wypadków, ponosząc jednocześnie koszty tego ubezpieczenia,

4. Rodzice / prawni opiekunowie mają obowiązek:

1) znać i przestrzegać postanowienia niniejszego statutu,

2) respektować ustalenia Rady Pedagogicznej,

3) ściśle współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i ustalania drogi indywidualnego rozwoju dziecka,

4) zapewnić regularne i punktualne uczęszczanie na zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dziecku podlegającemu obowiązkowi szkolnemu, i w jego przypadku usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach dydaktycznych trwające ponad trzy dni,

5) przyprowadzać i odbierać dziecko z placówki – przez rodziców lub pisemnie upoważnioną przez nich osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo, zgodnie z Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola Niepublicznego Sielankowo, w godzinach funkcjonowania przedszkola lub ponosić koszty pobytu dziecka w placówce po godzinach pracy placówki, w wysokości ustalonej przez dyrektora - dotyczącej dodatkowej oferty opiekuńczej placówki,

a)  osoba upoważniona zobowiązana jest okazać na prośbę nauczyciela przy odbiorze dziecka dowód tożsamości; rodzice/prawni opiekunowie przejmują pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego przez upoważnioną przez siebie osobę,

6) przyprowadzać do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowe, jak również przedstawiać na prośbę dyrektora lub nauczyciela zaświadczenie lekarskie, potwierdzające iż dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola, w przypadkach wzbudzających u pracowników placówki podejrzenia o występującej chorobie dziecka, np. utrzymujący się kaszel, katar, wysypka, biegunka, stan podgorączkowy, ogólne złe samopoczucie psychofizyczne i inne, oraz po spowodowanej chorobą nieobecności trwającej ponad pięć dni,

7) informować o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu oraz niezwłocznie zawiadamiać o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych, a także zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje dziecka zarówno fizyczne jak i psychiczne,

8) uczestniczyć w zebraniach i innych formach współdziałania przedszkola i rodziny dziecka, mających na celu właściwy przepływ informacji oraz wypracowanie wspólnych działań edukacyjnych i wychowawczych,

9) na bieżąco informować nauczyciela o zmianach adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego,

10) śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej przedszkola,

11) terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu i wybrane zajęcia dodatkowe, zgodnie z umową cywilno-prawną zawartą z organem prowadzącym,

12) zaopatrzyć dziecko w odpowiednie ubranie i obuwie umożliwiające dziecku komfort i bezpieczeństwo w trakcie zabawy, nauki i pracy, pobyt na świeżym powietrzu, niezależnie od warunków pogodowych, oraz przebranie dziecka w razie „problemów fizjologicznych”,

 

 

§ 25

 

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach i w miarę wolnych miejsc, na podstawie decyzji dyrektora do przedszkola może uczęszczać dziecko młodsze niż 2,5 roku.

 

3. Dzieci w wieku 5 i 6 lat obywają w przedszkolu roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat.

4. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do placówki nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym ukończy 10 lat.

5. Dzieci mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności mają prawo do:

1) odpowiednio zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego, oraz dydaktycznego - uwzględniającego zasady higieny pracy umysłowej,

2) akceptacji swojej osoby takiej jaką jest, szacunku, godności i poszanowania tożsamości i własności osobistej,

3) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, psychicznej, nadużyć seksualnych, zaniedbania ze strony dorosłych,

4) swobody myślenia, sumienia i wyznania, wypowiedzi swoich myśli i uczuć oraz niewiedzy,

5) indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,

6) zabawy, wypoczynku, czasu wolnego oraz wyboru towarzyszy zabawy,

7) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy,

8) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i wychowawczym,

9) różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia,

10) pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami.

 

ROZDZIAŁ VII

 

 Zasady rekrutacji, przyjmowania i skreślania dziecka z listy wychowanków

 

§ 26

 

1. Przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny, następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej o świadczeniu usług oświatowych, zawartej pomiędzy stronami tj. przynajmniej jednym rodzicem/prawnym opiekunem, a dyrektorem przedszkola i dyrektorem do spraw administracyjnych po uprzednim zgłoszeniu dziecka na podstawie tzw. formularza zgłoszenia, podpisanego przez co najmniej jednego rodzica / opiekuna prawnego oraz wpłacie przez rodziców wpisowego.

2. Rozwiązanie umowy, o której mowa w § 26.1 niniejszego statutu, następuje w przypadkach przewidzianych umową.

3. Rozwiązanie umowy przez jedną ze stron jest jednoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy wychowanków przedszkola.

4. Przyjęcie dziecka do przedszkola może nastąpić również w trakcie roku szkolnego, w miarę wolnych miejsc.

 

§ 27

 

1. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez dyrektora przedszkola, w szczególności gdy rodzice / prawni opiekunowie:

a) nie przestrzegają postanowień obowiązujących w placówce zawartych w statucie i umowie, wpływają negatywnie na pracę placówki, naruszają zasady współżycia społecznego, zakłócają spokój i porządek w placówce, dopuszczają się braku poszanowania lub niszczenia mienia placówki,

b) nie wywiązują się z obowiązku terminowego uiszczania obowiązujących w placówce opłat – wg zasad zawartych w niniejszym statucie i zawartej umowie cywilno-prawnej,

c) zataili informacje o stanie zdrowia psychicznego lub fizycznego dziecka, które mają wpływ na prawidłowy proces dydaktyczno-wychowawczy i bezpieczeństwo innych dzieci w przedszkolu,

d) mimo upomnień pracowników przedszkola będą przyprowadzać dzieci chore/z wyraźnymi symptomami choroby,

e) w przypadku, gdy zaistnieje brak współpracy pomiędzy rodzicami / prawnymi opiekunami a pracownikami pedagogicznymi przedszkola w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka,

f) dziecko swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci,

 

2. Od decyzji dyrektora służy rodzicom / prawnym opiekunom dziecka odwołanie w ciągu 7 dni od daty otrzymania decyzji do organu prowadzącego przedszkole.

3. Decyzja organu prowadzącego przedszkole jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ VIII

 

Źródła finansowania placówki i zasady odpłatności

 

§ 28

 

1. Działalność przedszkola finansowana jest przez rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu oraz dotacje gminne.

2. Dotacje uzyskane od gmin są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, i mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących przedszkola.

 

§ 29

 

1. Odpłatność rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu składa się z:

1) wpisowego,

2) czesnego,

3) opłaty za wyżywienie – jednakowej dla wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola.

4) opłat za dodatkową ofertę usług opiekuńczych, edukacyjnych, wychowawczych i rekreacyjnych.

2. Wpisowe płatne jest jednorazowo, przy zapisaniu dziecka do przedszkola,

a) wpłata wpisowego gwarantuje dziecku miejsce w przedszkolu,

b) wpisowe przeznaczone jest na zakup tzw. wyprawki, czyli art. papierniczych.

3. Czesne za pobyt dziecka w przedszkolu pobierana jest z góry do 5 dnia każdego miesiąca i nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka.

4. Czesne pobierane jest przez okres gotowości świadczenia usługi opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej przez przedszkole tj. przez okres 12 miesięcy.

5.W przypadku gdy do przedszkola uczęszcza rodzeństwo, na młodsze dziecko udzielana jest zniżka w wysokości 10% czesnego (opłaty stałej). Zniżka udzielana jest na okres jednoczesnego pobytu rodzeństwa w przedszkolu.

6. Opłaty za zajęcia z dodatkowej oferty opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej przedszkola uczestnicy regulują w kasie na terenie placówki najpóźniej w dniu, w którym skorzystali z danej formy.

7. Jako datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto placówki bądź do kasy przedszkola.

8. W przypadku nieterminowego regulowania należności, naliczane będą odsetki w wysokości określonej w umowie cywilno-prawnej.

9. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci.

10. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala organ prowadzący:

a) kwota do zapłaty wyliczana jest przez pomnożenie kosztu posiłku przez ilość dni obecności dziecka w przedszkolu,

b) Stawka żywieniowa nie jest naliczana w przypadku zgłoszenia nieobecności dziecka najpóźniej w dniu nieobecności do godziny 8.30.

 

ROZDZIAŁ IX Postanowienia końcowe

 

§ 30

 

1. Statut obejmuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkola.

2. Dla zapewnienia wszystkim zainteresowanym dostępu do statutu zostaje on:

a) zamieszczony na stronie internetowej przedszkola,

b) udostępniany na prośbę zainteresowanych przez dyrektora i nauczycieli w poszczególnych grupach przedszkolnych.

3. Regulaminy o charakterze wewnętrznym obowiązujące w placówce nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

4. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

5. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej regulują odrębne przepisy.

6. Przedszkole posiada swoje logo i papier firmowy.

7.Prowadzenie przedszkola ma charakter działalności oświatowo-wychowawczej. Przedszkole może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego.

9. Statut wchodzi w życie z dniem 11 sierpnia 2014 r.